Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

  • 17-08-2021
  • /
  • Công đoàn DHNT
  • 1713
  • Thông tin - Hướng dẫn

Bài viết  của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

 

Tải tệp | Xem trực tuyến
Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bài viết trước

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bài viết liên quan

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
17/08/2021

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Kế hoạch thực hiện đề án 1712/ĐA-TLĐ
21/08/2020

Kế hoạch thực hiện đề án 1712/ĐA-TLĐ