Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023

  • 21-08-2020
  • /
  • 698
  • Thông tin - Hướng dẫn
Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng 8 năm 2020

 

Dự thảo

 

BÁO CÁO

Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023

 

Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2013 được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23/4/2018 tại Hà Nội. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm và 7 chương trình hành động toàn khóa phù hợp với của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ); hàng năm cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn.

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam báo cáo đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XV, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa cuối của nhiệm kỳ.

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

I. Tình hình chung

Nửa nhiệm kỳ qua, cùng với quá trình đổi mới của đất nước, ngành Giáo dục đã có bước chuyển mạnh mẽ tác động rất lớn đến đội ngũ CBNGNLĐ đang công tác tại các cơ sở giáo dục, trường học. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ GD&ĐT được ban hành và triển khai thực hiện. Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi) được thông qua và có hiệu lực đã tác động lớn đến đội ngũ nhà giáo; đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục, tạo động lực phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tuy nhiên việc nâng chuẩn của giáo viên, giảng viên; việc không còn được hưởng phụ cấp thâm niên, không được tăng lương cơ sở, không còn biên chế giáo viên, dịch bệnh Covid-19…cũng làm cho một bộ phận nhà giáo gặp khó khăn.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá gồm: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác truyền thông đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV, CĐGD Việt Nam chỉ đạo CĐGD các cấp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác; động viên đội ngũ đoàn viên, CBNGNLĐ và cán bộ công đoàn khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện. 

  1. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động

 Hiện nay, toàn ngành Giáo dục có hơn 1,5 triệu CBNGNLĐ; trong đó CĐGD Việt Nam trực tiếp chỉ đạo 59 đơn vị, gồm 05 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, 03 Công đoàn Đại học Vùng với 82 CĐCS), 54 công đoàn cơ sở các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, đơn vị trực thuộc), với tổng số gần 40 nghìn CBNGNLĐ; phối hợp với liên đoàn lao động (LĐLĐ) các địa phương chỉ đạo 63 CĐGD tỉnh, thành phố với gần 1,5 triệu CBNGNLĐ.

            Nhìn chung đội ngũ nhà giáo có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực và phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tính đến năm 2019 trình độ đội ngũ đã tăng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn đều tăng (Mầm non 96,6%, tiểu học 99,7%, THCS 99%, THPT 99,6%, đại học 82,7%)[1].

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ vẫn còn có những bất cập, vẫn còn một bộ phận nhỏ CBNGNLĐ chưa tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập rèn luyện, thiếu tâm huyết, năng lực ứng xử sư phạm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu; còn có hiện tượng, giáo viên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

2. Những vấn đề phát sinh, vấn đề mới được phát hiện, đặt ra đối với tổ chức công đoàn

Một số vướng mắc, bất cập đã phát sinh trong quá trình vận động đổi mới đòi hỏi Ban Chấp hành CĐGD các cấp luôn phải có biện pháp giải quyết trong thời gian qua, đó là: CBNGNLĐ đang công tác trong các trường ngoài công lập vẫn phải đối mặt với những thách thức khó khăn ảnh hưởng từ cơ chế tổ chức hoạt động của nhà trường: quy mô mạng lưới trường lớp, biên chế và chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các vùng miền, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất còn thiếu, kinh phí đào tạo còn hạn chế, giáo viên phải thích nghi với đổi mới chương trình, phương pháp, nội dung giáo dục của địa phương (khối giáo dục phổ thông); những vấn đề về tài chính, tổ chức, nhân sự, học thuật (đối với khối giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ đại học)…

Chính sách về tiền lương và đãi ngộ đối với nhà giáo còn nhiều bất cập. Chế độ đối với NGNLĐ ở các cấp học, bậc học đang công tác ở các vùng miền, trong đó có vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo, biên giới; đội ngũ giáo viên trẻ, mới ra trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế tuyển dụng, hợp đồng cũng như chế độ đãi ngộ, nhà ở; chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất… vẫn cần được nghiên cứu, khảo sát để được giải quyết thỏa đáng.

Sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi nhà giáo phải có cách tiếp cận mới về quản lý và dạy học, sự thay đổi về mục tiêu, nội dung, chương trình, phương tiện, kỹ năng dạy học; trong bối cảnh đó vai trò của công đoàn là tạo động lực để nhà giáo có sự thay đổi đáp ứng yêu cầu; do đó công đoàn cũng cần phải có sự vận hành mới.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, hàng trăm nhà trường; hàng ngàn giáo viên, người lao động nhất là khối ngoài công lập bị ảnh hưởng về đời sống, thu nhập. Ngành Giáo dục phải điều chỉnh kế hoạch và chương trình năm học, do đó phải chuyển đổi về cách thức giảng dạy, công tác cho phù hợp với điều kiện mới.

Trước tình hình đó, CĐGD Việt Nam đã thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư của CBNGNLĐ, báo cáo với Ban Cán sự Bộ GD&ĐT và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời có nhiều giải pháp thiết thực quan tâm, chăm lo vật chất, sức khỏe tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XV CĐGD VIỆT NAM

1. Công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các chương trình công tác toàn khóa

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành của CĐGD Việt Nam

Ngay sau Đại hội XV, CĐGD Việt Nam đã có quyết định số 06/QĐ-CĐN ngày 13/8/2018 phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cơ bản có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Nghị quyết của các kỳ họp Ban Chấp hành và tổ chức triển khai Nghị quyết ở đơn vị được phân công phụ trách đạt hiệu quả. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện nguyên tắc dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; có nhiều giải pháp để chỉ đạo hoạt động CĐGD các cấp phù hợp, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nguyện vọng của CBNGNLĐ và các CĐCS trong ngành, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XV luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành và của Công đoàn cấp trên trong chỉ đạo và triển khai các hoạt động. Việc triển khai Nghị quyết đã được Ban Chấp hành cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù Công đoàn ngành Giáo dục. Với 5 nhiệm vụ tổng quát, 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XV thông qua, Ban Chấp hành đã xây dựng và ban hành 7 chương trình toàn khóa (Chương trình 1: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục; Chương trình 2: Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử của cán bộ nhà giáo, người lao động; Chương trình 3:  Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; Chương trình 4: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, trường học; Chương trình 5: Tiếp tục thực hiện quyên góp xây dựng nhà công vụ, hỗ trợ, giúp đỡ NGNLĐ ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; Chương trình 6: Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Chương trình 7: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn), ban hành theo Quyết định số 09/ QĐ-CĐN ngày 24/8/2018.

 CĐGD Việt Nam đã có kế hoạch số 07/KH-CĐN ngày 13/8/2018 về việc triển khai nghị quyết Đại hội XV CĐGD và chương trình công tác toàn khóa; đồng thời đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội (NQĐH); chỉ đạo công đoàn các đơn vị và CBNGNLĐ tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các nội dung mà NQĐH đã đề ra. Trên cơ sở NQĐH và các chương trình công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các chương trình, kế hoạch đảm bảo phù hợp và triển khai đến CĐGD các cấp để tổ chức thực hiện.

CĐGD Việt Nam tiếp tục phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố tạo điều kiện trong triển khai hoạt động đặc thù ngành nghề đối với CĐGD các cấp cũng như trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên là NGNLĐ trong ngành Giáo dục; đã tổ chức ký quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2023 với 58 LĐLĐ các tỉnh; chuẩn bị nội dung để ký Quy chế phối hợp với Bộ GD&ĐT giai đoạn mới; đồng thời tham mưu việc ký quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GD&ĐT.

Theo chức năng, nhiệm vụ, các ban chuyên môn của CĐGD Việt Nam được phân công phụ trách các chương trình toàn khóa đã thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ cơ sở; đồng thời phân công cán bộ tham gia các đoàn kiểm gia, giám sát, rà soát và phát hiện khó khăn, vướng mắc; có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của công đoàn. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, CĐGD Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành; tổ chức tập huấn chuyên đề; thường xuyên nắm tình hình và hỗ trợ cơ sở, cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đội ngũ cộng tác viên, chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị….CĐGD Việt Nam đã tổ chức đánh giá 01 năm thực hiện NQĐH XV vào dịp tổng kết năm học 2018 - 2019, qua đó đã có những điều chỉnh và định hướng để CĐGD các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình trong nhiệm kỳ. CĐGD Việt Nam đã triển khai lấy phiếu đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời hướng dẫn CĐGD các cấp tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội.

1.2. Công tác chỉ đạo của công đoàn các đơn vị

-  CĐGD các cấp đã bám sát nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình công tác phù hợp với yêu cầu và thực tiễn của đơn vị. Trong quá trình triển khai đã có nhiều sáng tạo, tích cực, chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, tích hợp linh hoạt giữa các mục tiêu, chỉ tiêu NQĐH XV với NQĐH công đoàn của đơn vị. Hầu hết các đơn vị đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ có hiệu quả; một số đơn vị lồng ghép trong kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm. Nhiều đơn vị đã có nghị quyết chuyên đề thực hiện chương trình, đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp và đồng hành với chính quyền, chuyên môn, với LĐLĐ địa phương tổ chức hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của địa phương và của ngành Giáo dục[2].

- Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn là đối tượng trung tâm, CĐGD các cấp đã có nhiều giải pháp linh hoạt, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của đơn vị để triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống: Tổ chức hội nghị, các lớp tập huấn quán triệt Nghị quyết; ban hành văn bản gửi đến các tổ nhóm công đoàn, trên bảng tin, website, nhóm Zalo được hầu hết các đơn vị thực hiện.

- Về cơ bản, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết, làm rõ những nội hàm của Nghị quyết để giúp đoàn viên công đoàn nhận thức sâu sắc những nội dung trọng tâm cần thực hiện. Các đơn vị cũng nắm chắc các vấn đề thực tiễn của đơn vị, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội của đơn vị.

- Việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội cho thấy các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả; đã đánh giá kết quả thực hiện trong nửa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; đồng thời phát hiện những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện; từ đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong những năm cuối của nhiệm kỳ.

* Tồn tại, hạn chế:

- Công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các chương trình công tác chưa thường xuyên.

- Một số hoạt động còn triển khai chậm.

2. Kết quả thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và các chỉ tiêu Đại hội XV

2.1. Nhiệm vụ 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; chăm lo thiết thực cho đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

* Thực hiện chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, CĐGD Việt Nam chủ động tham gia xây dựng cơ chế chính sách cho CBNGNLĐ trong ngành Giáo dục: tổ chức lấy ý kiến góp ý văn bản Luật, trong đó có Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi); Luật Lao động (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi)[3]; tổ chức lấy ý kiến góp ý, đề xuất về tuổi nghỉ hưu cho GVMN, giáo viên giáo dục thể chất[4]; mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập; định mức giờ dạy đối với giảng viên cao đẳng sư phạm, đại học công lập… Chỉ đạo CĐGD các cấp tập trung làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc; qua đó kiến nghị, đề xuất với chuyên môn có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chế độ chính sách cho CBNGNLĐ và hạn chế vi phạm đối với các nhà trường. Trong những năm qua, cơ bản chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ được thực hiện đẩy đủ, kịp thời.

+ CĐGD Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động; tham gia nhiều diễn đàn để đề xuất, góp ý về chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ; kịp thời có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường, bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho nhà giáo[5]

+ Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 làm ảnh hưởng lớn đến việc làm và đời sống của CBNGNLĐ; CĐGD Việt Nam đề xuất với Bộ GD&ĐT, Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ giáo viên ngoài công lập, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn và các nhà trường bị ảnh hưởng của dịch bệnh; kiến nghị để giáo viên ngoài công lập được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ của Chính phủ; có ý kiến đề xuất về việc thanh toán giảng dạy trực tuyến; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên dạy học và làm việc trực tuyến.

CĐGD các cấp chủ động phối hợp với chuyên môn rà soát, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBNGNLĐ; tham gia nghiên cứu, đề xuất, phản biện những chính sách mới liên quan trực tiếp đến CBNGNLĐ. Chủ động phối hợp với chuyên môn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chế độ, chính sách đặc thù đối với CBNGNLĐ; công đoàn được tham gia các hội đồng: Lương, thi đua khen thưởng, hội đồng trường…được có ý kiến khi sắp xếp, tinh giản, chấm dứt hợp đồng lao động đối với CBNGNLĐ. Các đơn vị ngoài công lập chủ động tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, ký hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, có chất lượng với những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật đối với người lao động[6].

Công đoàn chủ động nắm tình hình, phát hiện và có giải pháp kịp thời để bảo vệ danh dự, nhân phẩm của CBNGNLĐ, uy tín của ngành và của đơn vị. Phối hợp với chuyên môn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để can thiệp, có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo.

* Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội, CĐGD Việt Nam đã tập trung chỉ đạo CĐGD các cấp làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; phối hợp với chuyên môn có các giải pháp và cơ chế hỗ trợ nâng cao đời sống cho CBNGNLĐ xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác chăm lo thiết thực và hiệu quả cho CBNGNLĐ; triển khai các hoạt động, chia sẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, nhận thức pháp luật, giải tỏa những áp lực, khó khăn, tạo động lực, cải thiện điều kiện làm việc và cuộc sống cho đội ngũ nhà giáo; quan tâm đến nhà giáo vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Với mục tiêu số lượng các nhà trường, nhà giáo và học sinh được hỗ trợ nhiều hơn so với năm học trước.

Theo đó, cùng với việc cụ thể hóa Chương trình 3 “Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ trong Ngành”, CĐGD Việt Nam đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn CĐGD các cấp tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo cho đội ngũ CBNGNLĐ. Một số hoạt động nổi bật là:

          - CĐGD Việt Nam đã triển khai và cụ thể hóa chương trình 5 “Tiếp tục thực hiện quyên góp xây nhà công vụ; hỗ trợ, giúp đỡ nhà giáo, người lao động ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn”. Theo đó, đã chỉ đạo CĐGD các cấp quan tâm thực hiện cuộc vận động xây nhà công vụ giáo viên, công trình nước sạch cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đã có 21/63 tỉnh, TP và 25/59 đơn vị trực thuộc tham gia xây dựng “quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”. Từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, CĐGD Việt Nam đã điều phối, hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên các trường học thuộc các tỉnh khó khăn. Trong 2 năm đã xây dựng được 20 nhà công vụ; 3 công trình nước sạch; hỗ trợ mua các thiết bị, đồ dùng cho giáo viên với số kinh phí hơn 10 tỷ đồng

- Đổi mới hình thức tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia hỗ trợ thực hiện Chương trình “Tết sum vầy” cho CBNGNLĐ. Trong 2 năm, CĐGD Việt Nam đã phối hợp tổ chức 4 chương trình “Tết sum vầy” cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn[7]. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm đơn vị trong và ngoài ngành với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật quy ra tiền.

- CĐGD Việt Nam chỉ đạo CĐGD các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, trong đó tổ chức các hoạt động rất phong phú, thiết thực như: khám sức khỏe cho CBNGNLĐ; tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi; gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

- Lãnh đạo Công đoàn Ngành có mặt kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Ngành mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau, tai nạn hoặc khi bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe. Trong nửa nhiệm kỳ qua, CĐGD Việt Nam đã hỗ trợ trên 2 tỷ đồng cho các nhà trường bị thiên tai bão lũ, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, vợ các chiến sỹ đang công tác tại biên giới, hải đảo; thăm các nhà giáo phải điều trị tại bệnh viện…; góp phần giải quyết những khó khăn cho các nhà trường, để CBNGNLĐ và học sinh sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục duy trì tổ chức dạy và học.

+ Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc quan tâm làm tốt công tác chăm lo cho CBNGNLĐ theo hướng tăng phúc lợi và thu nhập cho người lao động[8]; tham gia giải quyết các chế độ phụ cấp, đặc thù cho người lao động, mua bảo hiểm thân thể, khám sức khỏe. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực làm tốt công tác xã hội; thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, rủi ro; tham gia các hoạt động xã hội do CĐGD Việt Nam tổ chức; hỗ trợ hàng tỷ đồng, xây hàng chục nhà công vụ và các công trình vệ sinh, thiết chế văn hóa cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

+ CĐGD các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chế độ chính sách đối với  CBNGNLĐ; quan tâm hỗ trợ vùng khó khăn; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho nhà giáo; tham mưu với địa phương có chính sách đặc thù hỗ trợ cho giáo viên; kịp thời đề xuất, vận động hỗ trợ, thăm hỏi CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhất là các đối tượng bị mất việc làm và ảnh hưởng thu nhập do dịch Covid - 19 vừa qua. Trong những năm qua đã huy động được hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho các nhà trường, giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai; hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng xây và sửa chữa hàng trăm nhà công vụ và các công trình nước sạch cho giáo viên; hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho hàng chục ngàn CBNGNLĐ khó khăn. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác vận động hỗ trợ tại đơn vị, địa phương. Nhiều đơn vị thực hiện tốt các chương trình quyên góp, ủng hộ do CĐGD Việt Nam phát động.

Trong nửa nhiệm kỳ qua các đơn vị trong toàn ngành đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, tết cho gần 132 nghìn lượt CBNGNLĐ, số tiền trên 113 tỷ đồng. Ngoài ra CĐGD các cấp tổ chức các hoạt động hỗ trợ khác như khám sức khỏe định kỳ, tổ chức gặp mặt ngày 20/11, tất niên, Tết sum vầy cho gần 95 nghìn lượt người, với số tiền gần 47 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc chăm lo hướng mạnh vào việc nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe; tầm soát, tư vấn khám bệnh cho CBNGNLĐ; tổ chức các sự kiện, hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ thu hút đông đảo CBNGNLĐ tham gia. Tổ chức hoạt động VHVN - TDTT cho trên 270 nghìn lượt người, số tiền trên 65 tỷ đồng [9].

* Công tác tư vấn, giáo dục pháp luật; thực hiện dân chủ cơ sở và tham gia quản lý

CĐGD Việt Nam chỉ đạo CĐGD các cấp quan tâm nâng cao vai trò của công đoàn trong cơ chế tự chủ trường học, gắn hoạt động công đoàn với chuyên môn; tích cực, chủ động tham gia quản lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình 4 “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, trường học” trong nhiệm kỳ; trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho CBNGNLĐ; nâng cao chất lượng tổ tư vấn pháp luật; chỉ đạo hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân; tập trung phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ của CBNGNLĐ trong mọi hoạt động của đơn vị, trường học; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia thực hiện dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, trường học. CĐGD Việt Nam đã tổ chức tổng kết 02 năm hoạt động của tổ tư vấn pháp luật đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn chủ chốt. Trong những năm qua hàng trăm ý kiến, tâm tư, vướng mắc của CBNGNLĐ đã được Tổ Tư vấn giải đáp, làm rõ, hướng dẫn và tư vấn xử lý kịp thời.

           Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của CĐGD Việt Nam, hầu hết công đoàn các đơn vị đều chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu và phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện tốt dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị, trường học; thực hiện tốt công tác minh bạch, công khai các hoạt động; cơ bản đảm bảo được những điều CBNGNLĐ được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được giám sát và được kiểm tra. Tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 100% các đơn vị đều đã tổ chức Hội nghị CBCCVC, 97% các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ đúng kế hoạch, đúng trình tự, thủ tục đã quy định. Việc tổ chức đối thoại tại đơn vị được tổ chức dưới nhiều hình thức, đối tượng với nội dung thiết thực và hiệu quả[10]. Trong điều kiện mới khi thực hiện tự chủ đối với các nhà trường, công đoàn các đơn vị trực thuộc đã chủ động phối hợp đề xuất cơ chế chính sách, đảm bảo việc làm và đời sống đối với CBNGNLĐ. Trên 80% đơn vị Quy chế dân chủ cơ sở; hàng năm được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và thực hiện tốt.

               * Công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

             - CĐGD Việt Nam chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn quan tâm các điều kiện bảo đảm an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường làm việc cho CBNGNLĐ, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động nhân Tháng công nhân hàng năm.    

+ Tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) tại một số trường đại học trực thuộc; phối hợp với viện Khoa học An toàn lao động và bảo vệ môi trường sử dụng thiết bị quan trắc nhiều thông số về ATVSLĐ ở các khu vực xưởng, phòng thí nghiệm, phòng làm việc…và khuyến nghị với các nhà trường có giải pháp đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc của CBNGNLĐ và HSSV.

+ Tổ chức thành công Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2019.

- CĐGD các cấp chú trọng triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đầu tư kinh phí trang bị, sửa chữa nơi làm việc, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, giảng đường đảm bảo điều kiện an toàn cho CBNGNLĐ, học sinh, sinh viên trong quá trình giảng  dạy, học tập. Trong những năm học qua các không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

* Tồn tại, hạn chế:

- Việc nắm bắt tình hình cơ sở, tham gia đề xuất giải pháp về chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ ở một số đơn vị thiếu chủ động, chưa thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn nhất là việc chấm dứt hợp đồng lao động và tuyển dụng đặc cách giáo viên ở các địa phương.

- Công tác tham mưu của công đoàn một số đơn vị về chế độ chính sách cho đội ngũ CBNGNLĐ còn hạn chế. Công tác tư vấn pháp luật, việc tư vấn ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động còn có nơi chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của CBNGNLĐ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số nhà trường chưa được đảm bảo.

- Việc xây dựng “Quỹ Xã hội CĐGD Việt Nam” còn hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu, một số đơn vị chưa tham gia.

- Việc tổ chức Hội nghị NLĐ đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm và hiệu quả chưa cao (3/8 đơn vị khối trực thuộc nộp phiếu khảo sát chưa thực hiện việc tổ chức Hội nghị NLĐ = 37,5%).

 2.2. Nhiệm vụ 2: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ, chú trọng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; nề nếp, kỷ cương trong các trường học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

* Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CBNGNLĐ

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ và đã có tác động lớn đến đội ngũ CBNGNLĐ và xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBNGNLĐ. CĐGD Việt Nam đã triển khai chương trình 1 “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục” với nhiều giải pháp:

           - Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương đổi mới của ngành; chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên và của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam; vận động CBNGNLĐ thực hiện nghiêm túc kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm; thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; phối hợp với Bộ GD&ĐT và các cơ quan truyền thông tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành; chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội công đoàn... Tiếp tục tuyên truyền, vận động để “Mỗi CBNGNLĐ là một tuyên truyền viên tích cực đối với những chủ trương đổi mới của ngành” tạo sự đồng thuận trong CBNGNLĐ; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng bài viết, phát sóng; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương sáng nhà giáo; nhân rộng điển hình tiên tiến.

- CĐGD Việt Nam tập trung tăng cường lượng thông tin và lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự tận tụy, tâm huyết, sáng tạo đổi mới trong giáo dục của các thầy cô giáo và các nhà trường. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong tuyên truyền. Tổ chức các chương trình và sự kiện lớn tạo điểm nhấn để khởi động và lôi cuốn CBNGNLĐ tham gia. Các hoạt động nổi bật:

         + Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng thời lượng phát sóng; tổ chức chương trình, diễn đàn truyền thông về giáo dục, đào tạo và lao động nghề nghiệp của nhà giáo, các hoạt động công đoàn, tạo sự đồng thuận của xã hội và sức lan tỏa đối với xã hội. Nổi bật là các chương trình: phóng sự “Cùng em đến trường” trong chương trình “Vì cộng đồng”, “Thầy cô chúng ta đã thay đổi”; tổ chức cuộc thi và triển lãm tranh cổ động nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn, tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”… 

+Tiếp tục duy trì facebook, fanpage CĐGD Việt Nam, là công cụ hữu hiệu để chuyển tải các thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ CBNGNLĐ. Bên cạnh đó, việc tổ chức Chương trình tọa đàm “Đồng hành cùng nhà giáo” với nhiều chủ đề đã góp phần hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, tâm lý cho CBNGNLĐ.

+ Triển khai Kế hoạch 103/ KH-CĐN về “nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo” và triển khai  xây dựng “trường học hạnh phúc” trong toàn ngành. 100% CĐGD tỉnh phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả và hiệu ứng tốt; tổ chức tọa đàm “Khen thưởng kỷ luật học sinh, hướng tới trường học hạnh phúc” với sự tham gia của các chuyên gia về giáo dục, buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến tham vấn sâu sắc về hình thức khen thưởng, kỷ luật học sinh hữu hiệu; giúp cho việc hoàn thiện những quy định, quy phạm pháp luật về công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh hiệu quả hơn trong thời gian tới đây. 

+ Phối hợp tổ chức chương trình “Thay lời tri ân” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm với nhiều chủ đề ý nghĩa; tổ chức các chương trình vinh danh nhà giá tiêu biểu, tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo của năm” năm 2019 đối với các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; tổ chức chương trình “Bộ trưởng gặp mặt Nhà giáo của năm”. Hàng năm phối hợp với Bộ GD&ĐT và các cơ quan báo chí truyền thông phát động và tổng kết giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”; cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác”...tạo sức lan tỏa nhiều tấm gương nhà giáo, gương người tốt việc tốt.

- Đẩy mạnh tuyên truyền tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu, gương “người tốt việc tốt” trên các trang điện tử, báo chí truyền thông và website CĐGD Việt Nam. Hàng năm, CĐGD Việt Nam có hàng chục tin bài, phóng sự về hoạt động công đoàn, về tấm gương nhà giáo đổi mới, sáng tạo phát trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh VOV, chuyên mục truyền hình Công đoàn, Báo Giáo dục Thời đại, Báo Lao động. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã có trên 500 tin bài của từ các đơn vị đăng trên website CĐGD Việt Nam.

Các chương trình tập trung tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu; những gương sáng nhà giáo mẫu mực, hết lòng vì học sinh thân yêu, đổi mới sáng tạo trong công tác, tích cực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ… đặc biệt là những tấm gương nhà giáo tiêu biểu công tác ở vùng sâu, vùng xa và gương nhà giáo lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp “Trồng người”. Các chương trình đã tạo được dấu ấn đặc biệt; có hàng trăm ngàn lượt truy cập, chia sẻ qua Facebook, Fanpage của CĐGD Việt Nam, tạo sự lan tỏa rộng rãi, sự quan tâm, hiệu ứng tốt đối với CBNGNLĐ và xã hội. CĐGD Việt Nam quan tâm xây dựng mạng lưới truyền thông rộng lớn với trên 100 cán bộ công đoàn toàn ngành, tập huấn nghiệp vụ và triển khai hoạt động theo quy chế của CĐGD Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019 đã tổ chức chương trình Tọa đàm “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo”.

- Công đoàn các trường Đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc có nhiều hình thức và nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực: tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền triển khai Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi), tự chủ Đại học. Tổ chức hàng trăm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các diễn đàn, sân chơi cho CBNGNLĐ nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng cho CBNGNLĐ. Việc triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và văn hóa ứng xử tiếp tục được các đơn vị quan tâm. Nhiều đơn vị trường học đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử và thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tốt trong ứng xử của CBNGNLĐ, góp phần xây dựng hình ảnh và phong cách nhà giáo chuẩn mực[11].

- Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền; tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật, gương nhà giáo tiêu biểu; triển khai thực hiện kế hoạch 103/KH-CĐN về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo và bộ quy tắc ứng xử trong trường học gắn với Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2023”; chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nâng cao nhận thức, phẩm chất, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của nhà giáo; kịp thời chấn chỉnh những nhận thức và hành vi thiếu chuẩn mực, lệch lạc cho giáo viên. Đồng thời các đơn vị phối hợp, tham mưu tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, tôn vinh nghề dạy học, tri ân các nhà giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11[12].

Nhìn chung, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền được quan tâm, các đơn vị đã có nhiều giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền với những nội dung thiết thực và hình thức phong phú để triển khai nên đã có tác động tích cực đến CBNGNLĐ.

 * Tồn tại, hạn chế:

 + Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số đơn vị chưa có hiệu quả, chưa kịp thời gửi tin bài về hoạt động công đoàn của đơn vị mình về CĐGD Việt Nam, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật một số nơi còn xem nhẹ. Vẫn còn có hiện tượng giáo viên bạo hành học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo, ứng xử thiếu chuẩn mực ở một số cơ sở giáo dục. Hiện tượng dạy thêm, học thêm, thu góp trái quy định vẫn xảy ra ở một số cơ sở giáo dục.

- Một số đơn vị còn lúng túng trong việc hỗ trợ kỹ năng ứng xử của CBNGNLĐ trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, giáo dục có lúc còn chưa hiệu quả,  phương pháp hoạt động công đoàn còn đơn điệu, chưa gắn với chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu mới.

+ Hiện vẫn còn có 14 đơn vị vẫn chưa thực hiện truy cập trang lãnh đạo trên website của CĐGD Việt Nam lần nào.

+ Một số cộng tác viên tuyên truyền ở đơn vị chưa tích cực trong việc viết tin bài.

* Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CBNGNLĐ

CĐGD Việt Nam đã cụ thể hóa nhiệm vụ và tập trung triển khai có hiệu quả chương trình 2 về “Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử của CBNGNLĐ”. Theo đó, CĐGD Việt Nam đã tổ chức 4 hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ công đoàn chủ chốt nắm bắt được những chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, của ngành về những vấn đề liên quan đến chủ trương đổi mới giáo dục, chế độ chính sách nhà giáo. Qua đó cán bộ công đoàn đã được nâng cao nhận thức, hiểu biết từ đó có sự tham mưu, chỉ đạo CĐCS thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới.

 Chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của CBNGNLĐ trong tình hình mới; quan tâm hỗ trợ nâng cao bản lĩnh nhà giáo, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động đối với CBNGNLĐ; Phối hợp triển khai chương trình, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực CBNGNLĐ; chú trọng kỹ năng mềm, năng lực ứng xử văn hóa, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, mô phạm; năng lực ứng phó tình huống mới. Đặc biệt việc triển khai Kế hoạch 103/KH-CĐN của CĐGD Việt Nam về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cùng với  việc xây dựng “Trường học hạnh phúc” đã được các nhà giáo, nhà trường tích cực hưởng ứng, được xã hội quan tâm góp phần chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ CBNGNLĐ[13].

Công đoàn khối đại học, cao đẳng đã tích cực phối hợp hỗ trợ CBNGNLĐ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; có nhiều giải pháp để động viên, tạo các điều kiện cho CBNGNLĐ phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; quan tâm giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, bước đầu đưa giáo dục khởi nghiệp vào các nhà trường; động viên, sắp xếp bố trí thời gian và hỗ trợ CBNGNLĐ đi học tập nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu mới; hỗ trợ, giúp đỡ CBNGNLĐ hoàn thành các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đảm bảo chất lượng và tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời[14].

CĐGD các tỉnh, thành phố phối hợp với chuyên môn rà soát đội ngũ CBNGNLĐ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên đáp ứng yêu cầu trong lộ trình thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông; đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên đi học; khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu; vận động CBNGNLĐ đổi mới phương pháp, sử dụng thiết bị thí nghiệm, thiết kế đồ dùng dạy học, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, hội thi nghiệp vụ.

Về cơ bản, chương trình 1 và chương trình 2 đã được triển khai nghiêm túc và hiệu quả trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội; công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, kịp thời và phù hợp với điều kiện mới; các chỉ tiêu về công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho nhà giáo cơ bản hoàn thành theo Nghị quyết đã đề ra; góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của CBNGNLĐ, là tiền để của động lực đổi mới của mỗi CĐCS và đoàn viên công đoàn.

2.3. Nhiệm vụ 3: Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

* Về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, CĐGD Việt Nam tập trung chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, phù hợp.; tập trung chỉ đạo hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phát huy hiệu quả các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển và khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong giảng dạy và công tác. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực, tận tụy, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo, mô phạm, giàu lòng nhân ái; triển khai cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, gia đình nhà giáo văn hóa; thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của Chính phủ.  

CĐGD Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua ”Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua đã triển khai giai đoạn 2015-2020, tuyên dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tại hội nghị đã tuyên dương 172 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã ban hành Kế hoạch số 04/HD-CĐN về triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” và chỉ đạo  các đơn vị thực hiện.

Chỉ đạo CĐGD các cấp lồng ghép với các nội dung thi đua; các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tăng cường các sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần vào sản xuất, đời sống. Toàn ngành có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm đoạt giải tại các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia; nhiều nhà giáo, nhà khoa học được đề nghị tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; một số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đưa vào sử dụng hiệu quả, nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, triển khai phong trào hiệu quả, thiết thực.

*Về công tác khen thi đua, khen thưởng

         Hàng năm, CĐGD Việt Nam tổ chức phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh CBNGNLĐ tiêu biểu, tập thể có thành tích xuất sắc.

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục đổi mới. CĐGD Việt Nam đã ban hành Quy chế khen thưởng mới theo hướng cụ thể, thiết thực; tổ chức đăng ký và xét thi đua đảm bảo quy định; tăng cường hình thức khen thưởng đột xuất và xét khen thưởng thông qua công tác chỉ đạo, phát hiện của cấp trên. Tổ chức khối thi đua các đơn vị trực thuộc theo đặc thù ngành nghề và phân công nhiệm vụ, đồng thời đã tổ chức các hoạt động của từng khối; chia sẻ kinh nghiệm và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Trong 2 năm học qua đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng; trong đó CĐGD Việt Nam đã trình, xét khen thưởng cho gần 1.000 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các PTTĐ, CVĐ và hoạt động công đoàn.

         - Công đoàn các trường Đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào “Lao động giỏi –sáng tạo”; phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học; tăng cường ứng dụng CNTT, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đồng thời phát huy hiệu quả của các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển. Số lượng và chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tăng lên. Trong thời gian qua các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển tiếp tục phát huy hiệu quả và thành lập mới với trên 10 ngàn sáng kiến, sản phẩm đổi mới, đề tài khoa học được áp dụng trong thực tiễn; trong đó có hàng ngàn SKKN, đề tài khoa học có giá trị, được nghiệm thu và chuyển giao công nghệ, làm lợi trên 100 tỷ đồng.

- CĐGD các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai các phong trào thi thi đua, các cuộc vận động; trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” lồng ghép với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tực học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – trách nhiệm”. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được đội ngũ CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng; có hàng ngàn nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển được thành lập và hoạt động hiệu quả; hàng chục ngàn sản phẩm đổi mới, sáng tạo được ứng dụng; hàng trăm đề tài được giải thưởng cấp tỉnh và Quốc gia; hàng ngàn đề tài, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị ở cấp cơ sở. CĐGD nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tại địa phương, đã có hàng trăm sản phẩm được lựa chọn tham gia cấp quốc gia, quốc tế; nhiều cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới có hiệu quả.

Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, tổ chức cho CĐCS nhận đỡ đầu, hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh khó khăn. Đã có hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt được các thầy, cô giáo tiếp tục nhận đỡ đầu, chăm sóc, giáo dục[15].

* Tồn tại, hạn chế:

 Việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động có nơi còn hình thức; có đơn vị chưa tích cực tham gia. Chưa có nhiều hình thức khen thưởng thường xuyên, kịp thời để tôn vinh nhà giáo, ít quan tâm đến nhân viên trường học. Việc khen thưởng vẫn chủ yếu tập trung khen vào dịp sơ kết, tổng kết. 

2.4. Nhiệm vụ 4: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

CĐGD Việt Nam tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình 6 “Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới. Trong những năm qua, tập trung triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn; phát hiện, lựa chọn cán bộ có năng lực để đ­ưa vào quy hoạch; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chú trọng công tác chỉ đạo, hỗ trợ công đoàn cấp dưới hoạt động; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; phối hợp tạo điều kiện để CĐGD các cấp hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu, đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam về quản lý, tổ chức hoạt động của công đoàn ngành nghề. Chỉ đạo hiệu quả hoạt động các khối thi đua và nâng cao hiệu lực điều hành trong hệ thống. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở với phương châm công đoàn cấp trên là chuyên gia hướng dẫn công đoàn cấp dưới.

Hàng năm, CĐGD Việt Nam đã rà soát trình độ, năng lực; tạo điều kiện, bố trí cho cán bộ công đoàn của cơ quan CĐGD Việt Nam theo học các lớp nghiệp vụ, lý luận chính trị; chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho cấn bộ công đoàn các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, CĐGD Việt Nam đã tổ chức tập huấn 3 lớp với 4 chuyên đề cho cán bộ công đoàn chủ chốt; hỗ trợ tập huấn cho 15 đơn vị. Các chương trình bồi dưỡng, tập huấn luôn được đổi mới, đa dạng hoá các hình thức, phương pháp, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nội dung tập trung vào các kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; kiến thức pháp luật; năng lực tư vấn, hướng dẫn đoàn viên, người lao động và công đoàn cấp dưới; năng lực bảo vệ CBNGNLĐ.

Nhằm hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị ngoài công lập, CĐGD Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các đơn vị ngoài công lập” với sự tham gia của 14/14 đơn vị (100%) ngoài công lập khối trực thuộc đã tham gia. Thông qua chương trình các đơn vị đã có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động đồng thời nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của CĐGD Việt Nam.

CĐGD Việt Nam tiếp tục tăng cường sự phối hợp LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các Sở GD&ĐT, các đơn vị chức năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CĐGD các cấp triển khai hoạt động, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động mang tính ngành nghề trong hoạt động của công đoàn ngành Giáo dục. Hiện nay, CĐGD Việt Nam đã tổ chức ký kết với 58 LĐLĐ tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2023.

- Công đoàn các đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nội dung, phương pháp hoạt động; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp; đổi mới cách thức đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn như: tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT, triển khai cho cán bộ, giáo viên làm việc và dạy học trực tuyến, sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, tổ chức các chuyên đề với tổ công đoàn, tập huấn viết tin bài về hoạt động công đoàn. Các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được hàng chục lớp tập huấn với hàng nghìn lượt cán bộ công đoàn tham gia. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các trường ngoài công lập; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐGD các cấp.

Chương trình “Phát triển đoàn viên” được triển khai đồng bộ và nghiêm túc. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam đã tổ chức kết nạp mới 1.497 đoàn viên công đoàn; giới thiệu kết nạp được 863 đảng viên.

* Tồn tại, hạn chế

+ Việc triển khai nội dung, chương trình công tác theo đặc thù ngành nghề đối với khối huyện còn nhiều khó khăn.

+ Hoạt động của BCH có nơi, có lúc còn lúng túng, nhất là việc thực hiện chức năng phản biện xã hội, nhất là tham gia góp ý chương trình, kế hoạch, chế độ chính sách, Luật Lao động (sửa đổi).

+ Chưa triển khai thực hiện được việc quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên. 

2.5. Nhiệm vụ 5: Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chăm lo, phát triển đội ngũ nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

Với đặc thù ngành tỷ lệ nữ CBNGNLĐ chiếm trên 76%, CĐGD Việt Nam chỉ đạo CĐGD các cấp tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nữ công, lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBNGNLĐ tham gia; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công CĐGD các cấp. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; chỉ đạo, hướng dẫn CĐGD các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến nữ CBNGNLĐ; tuyên truyền, vận động nữ CBNGNLĐ nâng cao nhận thức mọi mặt, kỹ năng ứng xử và ứng phó với tình huống mới, tự bảo vệ mình. Triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành, của phụ nữ. Phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ và giám sát thực hiện; thực hiện những nội dung liên quan đến nữ CBNGNLĐ theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; tham mưu có giải pháp kịp thời để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của nữ CBNGNLĐ.

 Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện; hàng năm phối hợp với Ban VSTBPN Ngành xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, đồng thời tham gia kiểm tra công tác VSTBPN và bình đẳng giới tại một số Sở GD&ĐT và trường ĐH, CĐSP. Năm 2019 đã phối hợp với ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức gặp mặt, tuyên dương nữ cán bộ quản lý tiêu biểu toàn ngành. Đặc biệt đã đề xuất và phối hợp tổ chức được buổi tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đối với các đại biểu tại Phủ Chủ tịch và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; điều chỉnh tiêu chí xét chọn danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” phù hợp. Đã chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ và phong  trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020. CĐGD các cấp đã tổ chức triển khai và tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Công tác nữ công công đoàn các đơn vị trực thuộc có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, nhiều hoạt động mang màu sắc giới được tổ chức có ý nghĩa. Nhân các ngày kỷ niệm của phụ nữ 8/3, 20/10, Ban nữ công đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phù hợp đặc thù giới với nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn đã lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần cho nữ CBNGNLĐ. Các đơn vị tập trung nâng cao vai trò, vị thế của nữ giảng viên trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; giúp nữ CBNGNLĐ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trước yêu cầu mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

- CĐGD tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và đổi mới hoạt động nữ công. Quan tâm triển khai các giải pháp chăm lo hỗ trợ nữ nhà giáo; tăng cường kiểm tra giám sát chế độ chính sách đối với nữ, trong đó số cuộc kiểm tra đạt trên 500 trăm cuộc; phát hiện các vi phạm, đề nghị kiến nghị xử lý đạt hàng chục cuộc; chú trọng phối hợp triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, chuẩn cán bộ quản lý mới; phối hợp chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nữ CBNGNLĐ, nhất là nữ giáo viên để đáp ứng các chuẩn mới. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, mang màu sắc giới, được đông đảo nữ CBNGNLĐ tích cực tham gia, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm nữ công để nâng cao hiệu quả hoạt động.

CĐGD các cấp đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về giới, lồng ghép giới, bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, được tổ chức linh hoạt trong các hoạt động kỷ niệm của phụ nữ 20/10, ngày 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng vì trẻ em Việt Nam. Ccác đơn vị phối hợp làm tốt công tác phát hiện, giới thiệu nữ CBNGNLĐ vào quy hoạch, bổ nhiệm, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý (hiện toàn ngành có trên 63% nữ CBQL), đồng thời chăm lo, hỗ trợ cho nữ CBNGNLĐ tham gia tích cực vào quá trình đổi mới.

* Tồn tại, hạn chế:

- Việc nắm bắt tình hình đội ngũ nữ CBNGNLĐ chưa sâu sát, chưa có nhiều hỗ trợ cho đội ngũ nhất là trong việc phát hiện, đề xuất, kiến nghị khi thực hiện cơ chế, chính sách, việc làm, quyền lợi, thu nhập cho nữ CBNGNLĐ, đặc biệt là khối mầm non, phổ thông.

- Các hoạt động nữ công chủ yếu mới tập trung vào một số ngày kỷ niệm 8/3, 20/10.

2.6. Nhiệm vụ 6: Công tác tài chính công đoàn

CĐGD Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai Chương trình 7 “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn giáo dục các cấp”. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, nhất là việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn; thực hiện quy định về phân cấp tài chính đối với công đoàn cấp trên cơ sở. Việc quản lý, sử dụng quỹ “Xã hội CĐGD Việt Nam” và kinh phí từ nguồn xã hội hoá được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, phân bổ kịp thời. Không có sai phạm về công tác tài chính công đoàn. Việc chậm nộp kinh phí công đoàn của một số đơn vị ngoài công lập đã được kịp thời khắc phục.

* Tồn tại, hạn chế

Ở khối trực thuộc, công tác quản lý tài chính ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; một số hồ sơ chứng từ chi chưa đảm bảo yêu cầu; chất lượng và tiến độ xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán ở một số đơn vị ngoài công lập chưa đúng yêu cầu; một số đơn vị không nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn. Việc tham gia huy động nguồn lực chung để hỗ trợ, chăm lo cho CBNGNLĐ khó khăn trong ngành vẫn còn những vướng mắc, hiện mới có 76 đơn vị tham gia “Quỹ Xã hội CĐGD Việt Nam”.

2.7. Nhiêm vụ 7: Công tác kiểm tra, giám sát

CĐGD Việt Nam chỉ đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) CĐGD các cấp thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý và sử dụng tài chính công đoàn. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, CĐGD Việt Nam và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở đã tổ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 1.881 cuộc, trong đó có 395 cuộc kiểm tra đối với đồng cấp và 1.486 cuộc kiểm tra đối với công đoàn cấp dưới; tổ chức gaism sát chuyên đề được 747 cuộc đối với 377 tổ chức công đoàn và 370 cán bộ công đoàn; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 27 tổ chức công đoàn và 03 cán bộ, đoàn viên cùng cấp và 08 tổ chức công đoàn và 03 cán bộ đoàn viên công đoàn cấp dưới, kết quả không có tổ chức, cá nhân vi phạm; công đoàn cơ sở xử lý kỷ luật đối với 02 đoàn vien công đoàn, trong đó 01 đoàn viên xử lý hình thức khiển trách và 01 đoàn viên xử lý hình thức cảnh cáo; công đoàn các cấp tổ chức kiểm tra tài chính được 1.448 cuộc, trong đó 394 cuộc đối với công đoàn cùng cấp và 1.054 cuộc đối với công đoàn cấp dưới; công đoàn cơ sở tiếp nhận 05 đơn khiếu nại và 05 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đã được công đoàn các cấp giải quyết; CĐGD Việt Nam và công đoàn cơ sở nhận được 06 đơn khiếu nại và 05 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền, đã chuyển đơn và tham gia giải quyết 02 đơn khieus nại và 01 đơn tố cáo, công đoàn cấp tren trực tiếp cơ sở không nhận được đơn khiếu nại tố cáo cảu đoàn viên và người lao động.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy hầu hết các CĐCS thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn. Một số tồn tại, hạn chế của đơn vị đã được đoàn kiểm tra, giám sát chỉ rõ và hướng dẫn giải pháp khắc phục; hầu hết các đơn vị tích cực và nghiêm túc trong việc khắc phục các hạn chế theo kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát.

Các công đoàn trực thuộc đã nâng cao chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, về cơ bản bám sát các chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBKT CĐGD Việt Nam. Các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, kịp thời nắm bắt các ý kiến phản ánh, thắc mắc của đoàn viên, NLĐ để trả lời, giải đáp thỏa đáng, đồng thời có kiến nghị với lãnh đạo đơn vị giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ.

2.8. Nhiệm vụ 8: Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

CĐGD Việt Nam chỉ đạo công tác đối ngoại theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tham gia Hội nghị thường niên Hội đồng giáo.giới các nước ASEAN (ACT+1) thiết lập quan hệ với Công đoàn Giáo dục một số nước. Tích cực tham gia các hoạt động của Khối Thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cũng như chủ động đề xuất sự phối hợp với một số Công đoàn ngành (Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban Công đoàn Quốc phòng) trong các hoạt động có nội dung phù hợp. CĐGĐ các cấp phối hợp với chuyên môn, chủ động tham gia và mở rộng hoạt động đối ngoại, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn.

II. Đánh giá chung

  1. Kết quả nổi bật

Trong nửa nhiệm kỳ qua, CĐGD Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đảm bảo phù hợp và đổi mới; hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; bước đầu thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 chương trình công tác toàn khóa, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong đó tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo thiết thực CBNGNLĐ, nhất là bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; vận động thêm nguồn lực xây nhà công vụ, thiết chế văn hóa, hỗ trợ kịp thời các nhà trường và CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ; tổ chức các chương trình Tết sum vầy cho giáo viên cắm bản, hỗ trợ CBNGNLĐ khó khăn, quan tâm nhiều hơn đối với nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng các hoạt động tôn vinh nhà giáo tiêu biểu...

Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần tạo được sự đồng thuận trong ngành và xã hội đối với chủ trương đổi mới của ngành; chủ động tham gia quản lý, thực hiện tốt dân chủ trong các nhà trường; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp đối với đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới. Phát động, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được đổi mới; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc; bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng. Công tác đối ngoại được mở rộng, từng bước khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của CĐGD Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Nhiều chỉ tiêu hàng năm đã đạt, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã cơ bản hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội. Trong đó:

* Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của CĐGD Việt Nam đã đạt

- Hằng năm, 100% đoàn viên, CBNGNLĐ được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, nghị quyết của công đoàn các cấp, phù hợp với điều kiện đơn vị, trường học.

- Hàng năm có 100% công đoàn cơ sở tổ chức cho CBNGNLĐ đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn và ngành phát động; có kế hoạch triển khai và đánh giá kết quả thực hiện.

- 100% các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục mới thành lập nếu có đủ điều kiện đều thành lập công đoàn cơ sở và có ít nhất 90% CBNGNLĐ tham gia tổ chức công đoàn.

- Hàng năm có 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt; 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

* Chỉ tiêu của CĐGD Việt Nam tham gia chỉ đạo, thực hiện đã đạt.

- 100% đơn vị, trường học tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho CBNGNLĐ kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử văn hóa, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, chuẩn cán bộ quản lý. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% CBNGNLĐ có trình độ đạt chuẩn đào tạo; trên 90% CBNGNLĐ đạt các chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Hàng năm, 100% đơn vị phối hợp tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, lý luận chính trị và quán triệt, học tập, triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của ngành đến CBNGNLĐ.

- Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị trường học đăng ký đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu 80% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

2. Những chỉ tiêu phải tiếp tục phấn đấu trong nửa cuối nhiệm kỳ

- Có 100% CBNGNLĐ trong diện ký hợp đồng lao đồng được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

- 100% các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; 100% đơn vị, trường học tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động đúng quy định.

- Hàng năm 100% đơn vị, trường học tổ chức cho nữ CBNGNLĐ đăng ký thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; có 90% nữ CBNGNLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở. 100% cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp và 100% cán bộ nữ công được tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới.  

- 100% các đơn vị, trường học triển khai và hoàn thành mục tiêu Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

- Trong nhiệm kỳ, trên 80% đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật đối với người lao động, trong đó 50% trở lên thỏa ước đạt loại A; 80% đơn vị ngoài công lập tổ chức đối thoại tại cơ sở; có 100% CBNGNLĐ trong diện ký hợp đồng lao đồng được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

3. Những chỉ tiêu cần điều chỉnh, bổ sung

- 100% CĐGD các cấp có quy chế phối hợp với chuyên môn để chỉ đạo triển khai hoạt động công đoàn (điều chỉnh giảm xuống là 98%, vì một số đơn vị không thực hiện, nhất là khối NCL).

- 100% CBNGNLĐ có hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc được tuyển dụng vào biên chế tại các đơn vị, trường học công lập đều được kết nạp vào tổ chức công đoàn (điều chỉnh giảm xuống là 98%, vì một số đơn vị ngoài công lập khó thực hiện).

- Hàng năm có 80 % công đoàn cơ sở được xếp loại “công đoàn cơ sở vững mạnh” (điều chỉnh thành “công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ” để phù hợp với Hướng dẫn đánh giá xếp loại mới của TLĐ.

 

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG NỬA CUỐI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

Trong 3 năm năm tới, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường. Sự ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 trên toàn cầu; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống; các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Ở trong nước, những kết quả quan trong bước đầu của việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân sẽ có những tác động tích cực đến giáo dục, đào tạo và hoạt động công đoàn. Toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; việc thực hiện Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Viên chức, Luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi),…cùng với những chủ trương mới đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức công đoàn ngành Giáo dục.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết ĐHXV CĐGD Việt Nam; những chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Tổng LĐLĐ Việt Nam, BCH CĐGD Việt Nam xác định nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XV trong nửa cuối nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

CĐGD Việt Nam cùng với CĐGD các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong toàn nhiệm kỳ và 7 chương trình công tác toàn khóa. Tập trung rà soát, bổ sung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam, đồng thời giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. 

CĐGD các cấp xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để thực hiện dứt điểm nhiệm vụ từng học kỳ và năm học; nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành.

 Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng hỗ trợ cho CĐCS và CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu trong xu thế thực hiện tự chủ (đối với khối Đại học), thực hiện chương trình sách giáo khoa mới (đối với khối phổ thông) và những xu hướng, tình huống mới đặt ra đối với ngành Giáo dục.

           Tăng cường công tác phối hợp với chuyên môn đồng cấp, với LĐLĐ địa phương (khối tỉnh, thành phố) để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức công đoàn, mang đặc thù ngành Giáo dục. CĐGD Việt Nam ký QCPH với Bộ GD&ĐT và LĐLĐ của 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan CĐGD Việt Nam theo quy định mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng thời với việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện phương châm “Công đoàn cấp trên là chuyên gia, tư vấn hỗ trợ công đoàn cấp dưới”.

Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; sử dụng hiệu quả website, fanpage và các kênh thông tin của CĐGD Việt Nam. Chấn chỉnh một bước công tác thông tin 2 chiều, đặc biệt là việc nắm thông tin hoạt động của CĐCS. Thống nhất, tích hợp các biểu mẫu báo cáo theo hướng đơn giản hóa, thuận lợi cho cơ sở.

2. Chăm lo đại diện, bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Triển khai hiệu quả Chương trình 3Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ”. Tổ chức có hiệu quả việc lấy ý kiến đóng góp của CBNGNLĐ đối với các văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ người lao động từ xa. Tiếp tục tham gia nghiên cứu, đề xuất, phản biện những chính sách mới liên quan trực tiếp đến CBNGNLĐ, nhất là chế độ đối với NGNLĐ công tác ở vùng sâu, vùng xa, bien giới, hải đảo; chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất, chế độ thai sản nữ CBNGNLĐ. Phối hợp với chuyên môn rà soát, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBNGNLĐ. Phối hợp thực hiện tốt dân chủ cơ sở gắn với Chương trình 4: “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, trường học” và theo Thông tư số 11 của Bộ GD&ĐT; chú trọng công tác tư vấn pháp luật; đối thoại, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, can thiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của CBNGNLĐ.

Định hình phương thức, nội dung hoạt động của công đoàn các cơ sở giáo dục trong điều kiện tự chủ. Xác định rõ những nội dung mà công đoàn chủ trì, phối hợp hoặc tham gia theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

 Chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi cao hơn” trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu, nguyện vọng của CBNGNLĐ; huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho CBNGNLĐ; nhất là những CBNGNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

 Duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” gắn với Chương trình 5: “Tiếp tục thực hiện quyên góp xây dựng nhà công vụ, hỗ trợ, giúp đỡ NGNLĐ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”; xây dựng “Quỹ xã hội của CĐGD Việt Nam”; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; hỗ trợ xây nhà công vụ, thiết chế văn hóa và điều kiện làm việc cho các nhà trường; quan tâm đến CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro.

3. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ, chú trọng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; nề nếp, kỷ cương trong các trường học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tập trung triển khai Chương trình 1: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục”; Chương trình 2: “Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử của cán bộ nhà giáo, người lao động”. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương đổi mới của ngành; chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chú trọng tuyên truyền nâng cao bản lĩnh, đạo đức nhà giáo, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động đối với CBNGNLĐ. Đổi mới hình thức tôn vinh, khen thưởng CBNGNLĐ tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm ngành nghề.

Tích cực phối hợp với chuyên môn, các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ cho CBNGNLĐ nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và phong cách trong tình hình mới.  Tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn, động viên đội ngũ CBNGNLĐ tích cực đổi mới trong quản lý, giảng dạy và công tác, tiếp cận và hội nhập trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 4. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

- Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2020-2025 theo hướng thiết thực, phù hợp; trong đó trọng tâm là phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,  “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Vận động CBNGNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của CĐN theo hướng thực hiện khen thưởng theo cả 2 kênh: đề nghị của cấp dưới và đánh giá, phát hiện từ cấp trên.

5. Đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh

CĐGD các cấp triển khai Chương trình 6: “Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thường vụ, ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn. Lựa chọn, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp, gắn kết với chuyên môn và tổ chức thực hiện đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, ứng phó với tình hình thực tiễn. CĐGD Việt Nam triển khai Đề tài NCKH cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam về các giải pháp nâng cao chất lượng CĐCS; tạo bước chuyển biến về hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của CĐCS. Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của công đoàn cơ sở thuộc CĐGD Việt Nam.

 Nghiên cứu, xác định những kiến thức, kỹ năng chủ yếu, quan trọng về hoạt động công đoàn cần trang bị cho cán bộ công đoàn các cấp; từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp (cả về thời gian, cách thức đào tạo, bồi dưỡng) cho đội ngũ CBCĐ chủ chốt trong toàn hệ thống và các cán bộ trong diện quy hoạch CBCĐ chủ chốt.

Xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Cán sự Đảng về chủ trương làm việc với cấp ủy, lãnh đạo các cơ sở giáo dục về công tác cán bộ công đoàn, chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2023- 2028.

Nghiên cứu việc vận động, thành lập CĐCS ở một số trường đại học mới thành lập (Vin Uni, Đại học Anh Quốc…); chuyển công đoàn của các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT về CĐGD Việt Nam; tập hợp, thu hút công đoàn các trường ĐH,CĐ trực thuộc các Bộ, Ngành, địa phương khác tham gia các hoạt động của CĐGD Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện chủ trương về tổ chức công đoàn ngành nghề theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

6. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chăm lo, phát triển đội ngũ nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nữ công; tổ chức các chương trình để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, kỹ năng mềm, ứng xử văn hóa, năng lực tự chăm lo bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo việc làm ổn định.

Tổ chức các hoạt động mang màu sắc giới. Tiếp tục đổi mới, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; phối hợp thực hiện hoàn thành và tổng kết Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020; tăng tỷ lệ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, nhất là vị trí có thẩm quyền ra quyết định.

7. Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính công đoàn

Thực hiện phân cấp về tài chính công đoàn cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% CĐCTTTCS thực hiện phân cấp tài chính. Hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công đoàn. Triển khai hiệu quả Chương trình 7: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn” trong các đơn vị trực thuộc.

Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn công tác tài chính của Cơ quan CĐN, của CĐCTTTCS, CĐCS theo quy định về tài chính công đoàn.

Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ tài chính của CĐCS để đảm bảo thực hiện tốt công tác thu - chi, quản lý và sử dụng tài chính công đoàn theo quy định

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra toàn diện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện chế độ chính sách, lao động, việc làm đối với CBNGNLĐ; kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện chế độ tiếp đoàn viên và NLĐ, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo. Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp và ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tăng cường công tác giám sát ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm đúng quy định.

9. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Đánh giá hiệu quả công tác đối ngoại của CĐGD Việt Nam, của CĐCTTTCS, CĐCS trong thời gian qua để có giải pháp nâng cao hiệu quả.

Nghiên cứu các giải pháp để tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của CĐCS thuộc CĐGD Việt Nam với CĐCS các trường thuộc các Bộ, Ngành khác, với CĐ các cơ sở giáo dục khác trong khu vực và trên thế giới mà CĐGD Việt Nam có quan hệ hợp tác.

 

 BAN CHẤP HÀNH CĐGD VIỆT NAM  

Tải file Word

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Tin tiếp theo

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Bài viết liên quan

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư
17/08/2021

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
17/08/2021

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19