CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tầng 2, tòa nhà Hiệu Bộ