Thông báo

Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn và công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

  • 05/07/2023
Kính gửi: - BCH Công đoàn Trường;
                 - BCH Công đoàn bộ phận.
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Trường, VPCĐ kính gửi Quý thầy cô:
 
- Thông báo tổng kết hoạt động công đoàn và công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 (xem file 1).
- Đề cương Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 (xem Mẫu 1).
- Công văn về việc đánh giá, xếp loại hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 (xem file 2).
- Biểu mẫu chấm điểm, Hướng dẫn số 76/HD-CĐT ngày 8/12/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nha Trang (xem phụ lục 1)
- Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa tặng Giấy khen (xem Phụ lục 2)
Mẫu báo cáo thành tích tập thể, cá nhân, trích ngang đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen và các hướng dẫn, quy chế khen thưởng (xem Phụ lục 3)
 
Lưu ýThời gian nộp hồ sơ đề nghị Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen và đề nghị Công đoàn Viên chức Khánh Hòa tặng Giấy khen gửi về Công đoàn Trường trước ngày 06/07/2023 để Ban Thường vụ CĐ Trường họp xét và kịp hoàn thành các báo cáo với cấp trên. Các CĐBP báo cáo giúp có hoặc không đề nghị khen thưởng để Công đoàn Trường tiện theo dõi.
 
Kính đề nghị các Công đoàn bộ phận tiến hành tổng kết và gửi hồ sơ về Công đoàn Trường đúng hạn.
Trân trọng!