Kế hoạch công tác

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG
"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

  

1. Cam kết thực hiện tiết kiệm điện:

    - Thông báo việc thực hiện tiết kiệm điện

    - Hướng dẫn việc thực hiện tiết kiệm điện

    - Hướng dẫn tiết kiệm điện khi sử dụng máy tính

2. Cam kết đưa bài giảng lên thư viện số của Nhà trường