Công đoàn bộ phận

BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

 1. CĐBP Khoa Điện – Điện tử

Chủ tịch:                     Nguyễn Văn Lợi                                            

Phó Chủ tịch:              Phan Nhật Nguyên                 

Uỷ viên:                      Phạm Thị Liên           

 1. CĐBP Khoa Cơ khí:

Chủ tịch:                     Nguyễn Hữu Thật                              

Phó Chủ tịch:              Trần Thị Thanh Vân                                      

Uỷ viên:                      Nguyễn Thiên Chương

 1. CĐBP Khoa Kỹ Thuật Giao thông:

Chủ tịch:                     Đoàn Phước Thọ                                

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Thị Hoàng Oanh                              

Uỷ viên:                      Đỗ  Quang Thắng

 1. CĐBP Khoa Xây dựng:

Chủ tịch:                     Lê Nguyễn Anh Vũ               

Phó Chủ tịch:              Bạch Văn Sỹ                          

Uỷ viên:                      Trần Thị Trang

 1. CĐBP Khoa Kinh tế:                                                           

Chủ tịch:                     Hoàng Gia Trí Hải                 

Phó Chủ tịch:              Bùi Bích Xuân                                   

Uỷ viên:                      Phan Thị Xuân Hương          

 1. CĐBP Khoa Kế toán Tài chính:

Chủ tịch:                     Nguyễn Tuấn                         

Phó Chủ tịch:              Võ Thị Thùy Trang                                        

Uỷ viên:                      Hoàng Văn Tuấn

 1. CĐBP Khoa Du lịch:

Chủ tịch:                     Ninh Thị Kim Anh                                        

Uỷ viên:                      Trần Thị Nga             

 1. CĐBP Khoa Công nghệ Thực phẩm:

Chủ tịch:                     Thái Văn Đức                        

Phó Chủ tịch:              Trần Văn Vương                               

Uỷ viên:                      Lê Thị Tưởng

Uỷ viên:                      Phạm Thị Hiền

Uỷ viên:                      Phạm Thị Như Trang

 1. CĐBP Ngành Công nghệ Thông tin:

Chủ tịch:                     Nguyễn Thanh Quỳnh Châu                          

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Cảnh Hùng                           

Uỷ viên:                      Lê Thị Thúy Phượng             

 1. CĐBP Khoa Ngoại ngữ:

Chủ tịch:                     Hoàng Công Bình                  

Phó Chủ tịch:              Trần Thị Thu Trang                           

Uỷ viên:                      Nguyễn Phương Lan  

 1. CĐBP Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn:                                             

Chủ tịch:                     Đỗ Văn Đạo               

Phó Chủ tịch:              Trần Thị Việt Hoài                            

Uỷ viên:                      Nguyễn Hữu Tâm

 1. CĐBP Viện Công nghệ sinh học & môi trường:               

Chủ tịch:                     Nguyễn Thanh Sơn                            

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Thị Kim Cúc            

Uỷ viên:                      Lê Nhã Uyên 

 1. CĐBP Khoa Nuôi trồng Thủy sản:

Chủ tịch:                     Lê Minh Hoàng                                 

Phó Chủ tịch:              Mai Đức Thao            

Uỷ viên:                      Phạm Thị Khanh                                

 1. CĐBP Viện KH&CN Khai thác thủy sản:                                                

Chủ tịch:                     Nguyễn Y Vang                                 

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Trọng Lương            

Uỷ viên:                      Ngô Thị Thanh Thảo 

 1. CĐBP Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu Thuỷ:

Chủ tịch:                     Vũ Văn Du                 

Phó Chủ tịch:              Thân Văn Vượng                               

Uỷ viên:                      Nguyễn Võ Hồng Vân                                   

 1. CĐBP Trung tâm Thí nghiệm Thực hành:                                   

Chủ tịch:                     Đỗ Thị Ánh Hòa                                

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Thị Thu Nga                         

Uỷ viên:                      Vũ Văn Duẩn 

 1. CĐBP TT. Giáo dục quốc phòng & An ninh:       

Chủ tịch:                     Bùi Thanh Tuấn

Uỷ viên:                      Giang Thị Thu Trang             

 1. CĐBP TT Phục vụ trường học:                                          

Chủ tịch:                     Trần Văn Tải                                                  

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Đắc hiền                                           

Uỷ viên:                      Nguyễn Quang Bảo   

 1. CĐBP Đào tạo:

Chủ tịch:                     Đặng Văn Tiên                       

Phó Chủ tịch:              Tô Văn Phương                                 

Uỷ viên:                      Trần Trương Thy Thơ                                    

 1. CĐBP P. KHCN - HTĐN:  

Chủ tịch:                     Lương Đình Duy                               

Uỷ viên:                      Nguyễn Thị Oanh

 1. CĐBP Phòng Kế hoạch - Tài chính:                                  

Chủ tịch:                     Ngô Thắng                 

Uỷ viên:                      Đỗ Trần Hà My                                  

 1. CĐBP Phòng Tổ chức - Hành chính:                                 

Chủ tịch:                     Trương Thị Mai Hương                     

Uỷ viên:                      Phạm Thanh Bình

 1. CĐBP Công tác Sinh viên:                                      

Chủ tịch:                     Nguyễn Đức Toàn      

Uỷ viên:                      Vũ Thị Nhung                                                

 1. CĐBP Thư viện:                                                                   

Chủ tịch:                     Vũ Thị Trang                         

Uỷ viên:                      Trần Thị Thanh Nhàn