Công đoàn bộ phận

BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

 1. CĐBP Khoa Điện – Điện tử

Chủ tịch:                     Nguyễn Thị Thùy                                            

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Đoàn Quyết

Uỷ viên:                      Phạm Thị Liên           

 1. CĐBP Khoa Cơ khí:

Chủ tịch:                     Lê Như Chính                              

Phó Chủ tịch:               Ngô Thị Anh Thy                                      

Uỷ viên:                      Nguyễn Văn Định

 1. CĐBP Khoa Kỹ Thuật Giao thông:

Chủ tịch:                     Đỗ Quang Thắng                                

Phó Chủ tịch:              Phạm Trọng Hợp

Uỷ viên:                      Lê Xuân Chí

 1. CĐBP Khoa Xây dựng:

Chủ tịch:                     Bạch Văn Sỹ               

Phó Chủ tịch:              Trương Thành Chung                          

Uỷ viên:                      Trần Thị Trang

 1. CĐBP Khoa Kinh tế:                                                           

Chủ tịch:                     Hoàng Gia Trí Hải                 

Phó Chủ tịch:               Phan Thị Xuân Hương          

Uỷ viên:                      Lê Thu Hà

 1. CĐBP Khoa Kế toán Tài chính:

Chủ tịch:                     Nguyễn Tuấn                         

Phó Chủ tịch:               Hoàng Văn Tuấn

Uỷ viên:                      Nguyễn Thị Lan Phương

 1. CĐBP Khoa Du lịch:

Chủ tịch:                     Ninh Thị Kim Anh                                        

Uỷ viên:                      Trần Thị Nga             

 1. CĐBP Khoa Công nghệ Thực phẩm:

Chủ tịch:                     Thái Văn Đức                        

Phó Chủ tịch:              Trần Văn Vương                               

Uỷ viên:                      Lê Thị Tưởng

 1. CĐBP Ngành Công nghệ Thông tin:

Chủ tịch:                     Bùi Chí Thành                          

Phó Chủ tịch:              Lê Thị Thùy Trang                           

Uỷ viên:                      Nguyễn Huỳnh Huy             

 1. CĐBP Khoa Ngoại ngữ:

Chủ tịch:                     Hoàng Công Bình                  

Phó Chủ tịch:               Lê Thị Bảo Châu                           

Uỷ viên:                      Trần Thị Thanh Nhàn  

 1. CĐBP Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn:                                             

Chủ tịch:                     Nguyễn Hữu Tâm               

Phó Chủ tịch:              Trần Thị Việt Hoài                            

Uỷ viên:                      Huỳnh Phương Duyên

 1. CĐBP Viện Công nghệ sinh học & môi trường:               

Chủ tịch:                     Nguyễn Thanh Sơn                            

Uỷ viên:                      Phạm Thị Mai            

Uỷ viên:                      Nguyễn Đắc Kiên 

 1. CĐBP Khoa Nuôi trồng Thủy sản:

Chủ tịch:                     Vũ Trọng Đại                                 

Phó Chủ tịch:              Phạm Thị Khanh                                

Uỷ viên:                      Nguyễn Thị Thúy

 1. CĐBP Viện KH&CN Khai thác thủy sản:                                                

Chủ tịch:                     Vũ Như Tân                                 

Phó Chủ tịch:              Nguyễn Viết Hùng            

Uỷ viên:                      Ngô Thị Thanh Thảo 

 1. CĐBP Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu Thuỷ:

Chủ tịch:                     Vũ Văn Du                 

Phó Chủ tịch:              Thân Văn Vượng                               

Uỷ viên:                      Nguyễn Võ Hồng Vân                                   

 1. CĐBP Trung tâm Thí nghiệm Thực hành:                                   

Chủ tịch:                     Đỗ Xuân Lộc                                

Phó Chủ tịch:              Phí Văn Thuyên                         

Uỷ viên:                      Phan Thị Phượng 

 1. CĐBP TT. Giáo dục quốc phòng & An ninh:       

Chủ tịch:                     Trương Hoài Trung

Phó Chủ tịch:             Giang Thị Thu Trang             

Uỷ viên:                     Nguyễn Văn Thắng          

 1. CĐBP TT Phục vụ trường học:                                          

Chủ tịch:                     Trần Đắc Hiền                                                  

Phó Chủ tịch:              Trần Thiên Thể                                           

Uỷ viên:                      Trần Thị Nhường   

 1. CĐBP Đào tạo:

Chủ tịch:                     Đặng Văn Tiên                       

Phó Chủ tịch:              Đỗ Thị Hương                                 

Uỷ viên:                      Trần Trương Thy Thơ                                    

 1. CĐBP Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Chủ tịch:                     Nguyễn Thị Oanh

Phó Chủ tịch:             Đào Thị Đoan Trang

Uỷ viên:                      Đào Ngọc Ánh

 1. CĐBP Phòng Kế hoạch - Tài chính:                                  

Chủ tịch:                     Đỗ Trần Hà My   

Phó Chủ tịch:             Trần Minh Tiến              

Uỷ viên:                      Trần Quốc Việt                                  

 1. CĐBP Tổ chức - Hành chính - Pháp chế:                                 

Chủ tịch:                     Phạm Thanh Bình     

Phó Chủ tịch:             Trịnh Ngọc Hà                

Uỷ viên:                      Đào Thị Ngà

 1. CĐBP Công tác Sinh viên:                                      

Chủ tịch:                     Nguyễn Đức Toàn  

Phó Chủ tịch:              Vũ Thị Nhung                                                

Uỷ viên:                      Đặng Thị Phượng

 1. CĐBP Thư viện:                                                                   

Chủ tịch:                     Vũ Thị Trang                         

Phó Chủ tịch:             Nguyễn Thị Hiền Trang