Chủ tịch Công đoàn trường qua các kỳ đại hội

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC THỜI KỲ

16. Giai đoạn 2023 - 2028

 • Chủ tịch: TS Trần Trọng Đạo
 • Nhiệm kỳ: 21
 
15. Giai đoạn 2017 - 2022

 • Chủ tịch: PGS. TS Vũ Ngọc Bội
 • Nhiệm kỳ: 20

14. Giai đoạn 2013 - 2017

 • Chủ tịch: TS Vũ Ngọc Bội
 • Nhiệm kỳ: 19

13. Giai đoạn 2010 - 2013

 • Chủ tịch: TS Vũ Ngọc Bội
 • Nhiệm kỳ: 18

12. Giai đoạn: 2005 - 2010

 • Chủ tịch: ThS Phan Thanh Liêm 
 • Nhiệm kỳ: 16, 17

11. Giai đoạn: 2000 - 2005

 • Chủ tịch: PGS - TS Nguyễn Văn Ba 
 • Nhiệm kỳ: 14, 15

 10. Giai đoạn: 1994 - 2000

 • Chủ tịch: Nguyễn Thị Giỏi 
 • Nhiệm kỳ: 12, 13
 

9. Giai đoạn: 1990 - 1994

 • Chủ tịch: PGS - TS Quách Đình Liên 
 • Nhiệm kỳ: 10, 11
8. Giai đoạn: 1985 - 1990
 • Chủ tịch: TS Thái Văn Ngạn
 • Nhiệm kỳ: 8, 9
7. Giai đoạn: 1984 - 1985
 
 • Chủ tịch: Nguyễn Thị Hoa
 • Nhiệm kỳ: 7
 
6. Giai đoạn: 1978 - 1984
 • Chủ tịch: Nguyễn Hưng Điền
 • Nhiệm kỳ: 5, 6, 7
 
5. Giai đoạn: 1976 - 1978
 • Chủ tịch: Phan Ngọc Diệp
 • Nhiệm kỳ: 4
 

4. Giai đoạn: 1975 - 1976

 • Chủ tịch: Vũ Cần.
 • Nhiệm kỳ: 4.
 
3. Giai đoạn: 1971 - 1974
 • Chủ tịch: Trần Tử Hà.
 • Nhiệm kỳ: 3.
 

2. Giai đoạn: 1966 - 1970

 • Chủ tịch: Nguyễn Phạm Thụ.
 • Nhiệm kỳ: 1, 2. 
 
1. Giai đoạn: 1959 - 1966

 

 • Khoa Thủy sản.
 • Chủ tịch: Phan Nghinh.