Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nha Trang

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NHIỆM KỲ 2023 - 2028
 

1. TRẦN TRỌNG ĐẠO - CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa KHXH&NV
 • Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
 • Email: trongdao@ntu.edu.vn

2. ĐỖ QUỐC VIỆT- PHÓ CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Giám đốc TT. Hỗ trợ việc làm & Khởi nghiệp
 • Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ
 • Email: vietdq@ntu.edu.vn

3. TRẦN THỊ MỸ HẠNH - ỦY VIÊN BTV

 • Chức vụ chính quyền: Phó trưởng Phòng KH&CN
 • Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ
 • Email: myhanhtt@ntu.edu.vn

4. HOÀNG GIA TRÍ HẢI - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng: Chị uỷ viên Chi bộ 
 • Email: haihgt@ntu.edu.vn

5. NINH THỊ KIM ANH - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó trưởng Khoa Du lịch
 • Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ
 • Email: kimanh@ntu.edu.vn

6. NGUYỄN VĂN HÂN - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Giám đốc TT. Phục vụ Trường học
 • Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ
 • Email: hannv1@ntu.edu.vn

7. PHẠM NGỌC BÍCH - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Chánh Văn phòng trường
 • Chức vụ Đảng: 
 • Email: bichpn@ntu.edu.vn

8. PHẠM THỊ KHANH - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng: 
 • Email: khanhpt@ntu.edu.vn

9. HOÀNG CÔNG BÌNH - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Bộ môn
 • Chức vụ Đảng: 
 • Email: binhhc@ntu.edu.vn

10. ĐỖ QUANG THẮNG - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đoàn thể: Bí thư đoàn Trường
 • Email: thangdq@ntu.edu.vn

11. LÊ PHƯƠNG CHUNG - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ
 • Email: chunglp@ntu.edu.vn

12. NGUYỄN TUẤN - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Quyền Trưởng Bộ môn
 • Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ
 • Email: tuann@ntu.edu.vn

13. THÁI VĂN ĐỨC - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Bộ môn
 • Chức vụ Đảng: 
 • Email: ductv@ntu.edu.vn