Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nha Trang

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 

1. VŨ NGỌC BỘI - CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa CN Thực phẩm.
 • Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên.
 • Email: boivn@ntu.edu.vn

2. TRẦN TRỌNG ĐẠO - PHÓ CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa KHXH&NV.
 • Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên.
 • Email: trongdao@ntu.edu.vn

3. MAI THỊ TUYẾT NGA - PHÓ CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng Khoa CN Thực phẩm.
 • Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên.
 • Email: ngamtt@ntu.edu.vn

4. TRƯƠNG HOÀI TRUNG - ỦY VIÊN BTV

 • Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc TT GDQP&AN.
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: trungth@ntu.edu.vn

5. - ỦY VIÊN BTV

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng:
 • Email:

6.  PHẠM NGỌC BÍCH ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: bichpn@ntu.edu.vn

7. HOÀNG GIA TRÍ HẢI - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: haihgt@ntu.edu.vn

8. HOÀNG CÔNG BÌNH - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng BM.
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: binhhc@ntu.edu.vn

9. VÕ THỊ THÙY TRANG - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: trangvtt@ntu.edu.vn

10. ĐỖ QUỐC VIỆT - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Giám đốc TT QHDN&HTSV.
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: vietdq@ntu.edu.vn

11. LÊ MINH HOÀNG - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: hoanglm@ntu.edu.vn

12. TRẦN THỊ LONG - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: longtt@ntu.edu.vn

13. NGUYỄN VĂN HÂN - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc TT Phục vụ Trường học.
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: hannv1@ntu.edu.vn

14. NGUYỄN THỦY ĐOAN TRANG - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: nguyenthuydoantrang@ntu.edu.vn

15. NGUYỄN TUẤN - ỦY VIÊN BCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng BM.
 • Chức vụ Đảng:
 • Email: tuann@ntu.edu.vn